Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX | 1 Sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp

Vào sáng ngày 08/12/2018, DigiNet cùng các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử đã cùng nhau tham gia chương trình Giao lưu doanh nghiệp 2018 do khoa Hệ Thống Thông Tin trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức

DigiNet Tham Gia Chương Trình Giao Lưu Doanh Nghiệp 2018 Tại UEL
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị định 119
của Chính phủ về hóa đơn điện tử.
1900 571 591
Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX
Một sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp logo diginet
Up to top