Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX | 1 Sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp

Theo NĐ 119 do Bộ Tài chính ban hành, từ tháng 11/2018, các doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng hóa đơn điện tử.

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị định 119
của Chính phủ về hóa đơn điện tử.
1900 571 591
Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX
Một sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp logo diginet
Up to top