Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX | 1 Sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp
THÔNG TIN DÙNG CHUNG
THÔNG TIN DÙNG CHUNG

Module Thông tin dùng chung giúp người dùng tạo các danh mục sử dụng chung trong toàn hệ thống.

VỐN BẰNG TIỀN
VỐN BẰNG TIỀN

Module Vốn bằng tiền giúp người dùng quản lý các tài khoản tiền và xử lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tiền tại doanh nghiệp.

BÁN HÀNG
BÁN HÀNG

Module Bán hàng giúp người dùng thực hiện và quản lý các nghiệp vụ phát sinh trong quy trình bán hàng của doanh nghiệp.

PHẢI THU
PHẢI THU

Module Phải thu quản lý các loại công nợ phải thu như tiền hàng, tạm ứng và các khoản phải thu khác.

MUA HÀNG
MUA HÀNG

Module Mua hàng giúp người dùng quản lý trình mua hàng của doanh nghiệp từ lúc lập đơn hàng, nhận hàng, nhận hóa đơn, nhập kho, trả hàng.

PHẢI TRẢ
PHẢI TRẢ

Module Phải trả quản lý tất cả các khoản phải trả, từ các khoản ngắn hạn như phải trả cho nhà cung cấp, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác, cho đến các khoản dài hạn như nợ và vay dài hạn.

TỒN KHO
TỒN KHO

Module Tồn kho giúp người dùng quản lý hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, vật tư, v.v. trong doanh nghiệp.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Module Tài sản cố định có chức năng quản lý tài sản và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản và xây dựng cơ bản.

CÔNG CỤ DỤNG CỤ
CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Module Công cụ dụng cụ giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Module Chi phí trả trước giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến chi phí trả trước trong doanh nghiệp.

GIÁ THÀNH
GIÁ THÀNH

Module Giá thành giúp người dùng tập hợp chi phí và tính giá thành cho các sản phẩm sản xuất.

THỐNG KÊ SẢN XUẤT
THỐNG KÊ SẢN XUẤT

Module Thống kê sản xuất giúp cho phép ghi nhận kết quả sản xuất để phục vụ cho công tác giá thành.

TỐNG HỢP
TỐNG HỢP

Module Tổng hợp nhận dữ liệu từ các module chi tiết, giúp người dùng tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

THUẾ
THUẾ

Module Thuế Module Thuế tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các module chi tiết để lập và in các báo biểu liên quan đến thuế.

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN1900 571 591
Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX
Một sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp logo diginet
Up to top