Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX | 1 Sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp
DX Professional

DX Professional

Đầy đủ quy trình nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu quản lý mở rộng của phòng kế toán trong công tác quản lý bán hàng, mua hàng, tồn kho, thu chi.

THÔNG TIN DÙNG CHUNG
THÔNG TIN DÙNG CHUNG

Thông tin dùng chung giúp người dùng tạo các danh mục sử dụng chung trong toàn hệ thống.

VỐN BẰNG TIỀN
VỐN BẰNG TIỀN

Vốn bằng tiền giúp người dùng quản lý các tài khoản tiền và xử lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tiền tại doanh nghiệp.

BÁN HÀNG
BÁN HÀNG

Module Bán hàng giúp người dùng thực hiện và quản lý các nghiệp vụ phát sinh trong quy trình bán hàng của doanh nghiệp.

PHẢI THU
PHẢI THU

Module Phải thu quản lý các loại công nợ phải thu như tiền hàng, tạm ứng và các khoản phải thu khác.

MUA HÀNG
MUA HÀNG

Module Mua hàng giúp người dùng quản lý trình mua hàng của doanh nghiệp từ lúc lập đơn hàng, nhận hàng, nhận hóa đơn, nhập kho, trả hàng.

PHẢI TRẢ
PHẢI TRẢ

Module Phải trả quản lý tất cả các khoản phải trả, từ các khoản ngắn hạn như phải trả cho nhà cung cấp, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác, cho đến các khoản dài hạn như nợ và vay dài hạn.

TỒN KHO
TỒN KHO

Module Tồn kho giúp người dùng quản lý hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, vật tư, v.v. trong doanh nghiệp.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Module Tài sản cố định có chức năng quản lý tài sản và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản và xây dựng cơ bản.

CÔNG CỤ DỤNG CỤ
CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Module Công cụ dụng cụ giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Module Chi phí trả trước giúp người dùng quản lý các nghiệp vụ liên quan đến chi phí trả trước trong doanh nghiệp.

GIÁ THÀNH
GIÁ THÀNH
THỐNG KÊ SẢN XUẤT
THỐNG KÊ SẢN XUẤT
TỐNG HỢP
TỐNG HỢP

Module Tổng hợp nhận dữ liệu từ các module chi tiết, giúp người dùng tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

THUẾ
THUẾ

Module Thuế Module Thuế tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh từ các module chi tiết để lập và in các báo biểu liên quan đến thuế.

✓ Tính giá thành thực tế theo từng công đoạn, thành phẩm cuối cùng hay theo lô, đơn hàng hoặc nhóm sản phẩm, …
✓ Tính giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau: định mức, hệ số, tỷ lệ, phân bổ trực tiếp, chi phí nguyên liệu chính, … và có thể kết hợp các phương pháp
✓ Báo cáo phân tích giá thành sản phẩm theo chi tiết theo từng yếu tố chi phí cấu thành
✓ Báo cáo so sánh giá thành giữa thực tế và định mức để kiểm soát và đánh giá hiệu quả trong sản xuất.
✓ Quản lý tất cả thông tin liên quan đến phòng ban, khách hàng, nhà cung cấp,…
✓ Phân tích doanh thu cho từng mã hàng, ngành hàng, khu vực, thị trường, loại đối tượng khách hàng, nhân viên kinh doanh,… So sánh và phân tích doanh thu / chi phí của kỳ này với kỳ trước, cùng kỳ năm trước,…
✓ Theo dõi công nợ phải thu, phải trả,…Phân tích tuổi nợ, tính chiết khấu và lãi phạt trong thanh toán
✓ Phân tích doanh số mua chi tiết theo: nhóm hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, thị trường, … Phân tích nhà cung cấp theo nhiều tiêu chí khác nhau như: giá cung cấp, phương thức thanh toán, qua những khoảng thời gian trước đây theo từng mặt hàng, nhóm hàng, …
✓ Quản lý chi tiết mã hàng tồn (vật tư, hàng hóa, công cụ, …) theo nhiều chủng loại, nhóm hàng, màu sắc, kích cỡ, …
✓ Quản lý nhiều đơn vị tính khác nhau cho cùng một mã hàng. Phân tích tuổi hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển,
✓ Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: thực tế đích danh, FIFO, LIFO, bình quân gia quyền liên hoàn, bình quân gia quyền cuối kỳ
✓ Quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
✓ In tất cả các báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN1900 571 591
Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX
Một sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp logo diginet
Up to top